تقویم سالیانه

فروردین ۱۳۹۹
March - April 2020
رجب - شعبان - ١٤٤١
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
۲۴
14
١٩
۲۵
15
٢٠
۲۶
16
٢١
۲۷
17
٢٢
۲۸
18
٢٣
۲۹
19
٢٤
۱
20
٢٥

۲
21
٢٦
۳
22
٢٧
۴
23
٢٨
۵
24
٢٩
۶
25
٠١
۷
26
٠٢
۸
27
٠٣

۹
28
٠٤
۱۰
29
٠٥
۱۱
30
٠٦
۱۲
31
٠٧
۱۳
01
٠٨
۱۴
02
٠٩
۱۵
03
١٠

۱۶
04
١١
۱۷
05
١٢
۱۸
06
١٣
۱۹
07
١٤
۲۰
08
١٥
۲۱
09
١٦
۲۲
10
١٧

۲۳
11
١٨
۲۴
12
١٩
۲۵
13
٢٠
۲۶
14
٢١
۲۷
15
٢٢
۲۸
16
٢٣
۲۹
17
٢٤

۳۰
18
٢٥
۳۱
19
٢٦
۱
20
٢٧
۲
21
٢٨
۳
22
٢٩
۴
23
٣٠
۵
24
٠١
مناسبت های ماه : فروردین
اردیبهشت ۱۳۹۹
April - May 2020
شعبان - رمضان - ١٤٤١
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
۳۰
18
٢٥
۳۱
19
٢٦
۱
20
٢٧
۲
21
٢٨
۳
22
٢٩
۴
23
٣٠
۵
24
٠١

۶
25
٠٢
۷
26
٠٣
۸
27
٠٤
۹
28
٠٥
۱۰
29
٠٦
۱۱
30
٠٧
۱۲
01
٠٨

۱۳
02
٠٩
۱۴
03
١٠
۱۵
04
١١
۱۶
05
١٢
۱۷
06
١٣
۱۸
07
١٤
۱۹
08
١٥

۲۰
09
١٦
۲۱
10
١٧
۲۲
11
١٨
۲۳
12
١٩
۲۴
13
٢٠
۲۵
14
٢١
۲۶
15
٢٢

۲۷
16
٢٣
۲۸
17
٢٤
۲۹
18
٢٥
۳۰
19
٢٦
۳۱
20
٢٧
۱
21
٢٨
۲
22
٢٩
مناسبت های ماه : اردیبهشت
خرداد ۱۳۹۹
May - June 2020
رمضان - شوال - ١٤٤١
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
۲۷
16
٢٣
۲۸
17
٢٤
۲۹
18
٢٥
۳۰
19
٢٦
۳۱
20
٢٧
۱
21
٢٨
۲
22
٢٩

۳
23
٣٠
۴
24
٠١
۵
25
٠٢
۶
26
٠٣
۷
27
٠٤
۸
28
٠٥
۹
29
٠٦

۱۰
30
٠٧
۱۱
31
٠٨
۱۲
01
٠٩
۱۳
02
١٠
۱۴
03
١١
۱۵
04
١٢
۱۶
05
١٣

۱۷
06
١٤
۱۸
07
١٥
۱۹
08
١٦
۲۰
09
١٧
۲۱
10
١٨
۲۲
11
١٩
۲۳
12
٢٠

۲۴
13
٢١
۲۵
14
٢٢
۲۶
15
٢٣
۲۷
16
٢٤
۲۸
17
٢٥
۲۹
18
٢٦
۳۰
19
٢٧

۳۱
20
٢٨
۱
21
٢٩
۲
22
٠١
۳
23
٠٢
۴
24
٠٣
۵
25
٠٤
۶
26
٠٥
مناسبت های ماه : خرداد
تیر ۱۳۹۹
June - July 2020
شوال - ذوالقعده - ١٤٤١
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
۳۱
20
٢٨
۱
21
٢٩
۲
22
٠١
۳
23
٠٢
۴
24
٠٣
۵
25
٠٤
۶
26
٠٥

۷
27
٠٦
۸
28
٠٧
۹
29
٠٨
۱۰
30
٠٩
۱۱
01
١٠
۱۲
02
١١
۱۳
03
١٢

۱۴
04
١٣
۱۵
05
١٤
۱۶
06
١٥
۱۷
07
١٦
۱۸
08
١٧
۱۹
09
١٨
۲۰
10
١٩

۲۱
11
٢٠
۲۲
12
٢١
۲۳
13
٢٢
۲۴
14
٢٣
۲۵
15
٢٤
۲۶
16
٢٥
۲۷
17
٢٦

۲۸
18
٢٧
۲۹
19
٢٨
۳۰
20
٢٩
۳۱
21
٣٠
۱
22
٠١
۲
23
٠٢
۳
24
٠٣
مناسبت های ماه : تیر
مرداد ۱۳۹۹
July - August 2020
ذوالحجه - محرم - ١٤٤١
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
۲۸
18
٢٧
۲۹
19
٢٨
۳۰
20
٢٩
۳۱
21
٣٠
۱
22
٠١
۲
23
٠٢
۳
24
٠٣

۴
25
٠٤
۵
26
٠٥
۶
27
٠٦
۷
28
٠٧
۸
29
٠٨
۹
30
٠٩
۱۰
31
١٠

۱۱
01
١١
۱۲
02
١٢
۱۳
03
١٣
۱۴
04
١٤
۱۵
05
١٥
۱۶
06
١٦
۱۷
07
١٧

۱۸
08
١٨
۱۹
09
١٩
۲۰
10
٢٠
۲۱
11
٢١
۲۲
12
٢٢
۲۳
13
٢٣
۲۴
14
٢٤

۲۵
15
٢٥
۲۶
16
٢٦
۲۷
17
٢٧
۲۸
18
٢٨
۲۹
19
٢٩
۳۰
20
٠١
۳۱
21
٠٢

مناسبت های ماه : مرداد
شهریور ۱۳۹۹
August - September 2020
محرم - صفر - ١٤٤٢
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
۱
22
٠٣
۲
23
٠٤
۳
24
٠٥
۴
25
٠٦
۵
26
٠٧
۶
27
٠٨
۷
28
٠٩

۸
29
١٠
۹
30
١١
۱۰
31
١٢
۱۱
01
١٣
۱۲
02
١٤
۱۳
03
١٥
۱۴
04
١٦

۱۵
05
١٧
۱۶
06
١٨
۱۷
07
١٩
۱۸
08
٢٠
۱۹
09
٢١
۲۰
10
٢٢
۲۱
11
٢٣

۲۲
12
٢٤
۲۳
13
٢٥
۲۴
14
٢٦
۲۵
15
٢٧
۲۶
16
٢٨
۲۷
17
٢٩
۲۸
18
٠١

۲۹
19
٠٢
۳۰
20
٠٣
۳۱
21
٠٤
۱
22
٠٥
۲
23
٠٦
۳
24
٠٧
۴
25
٠٨
مناسبت های ماه : شهریور
مهر ۱۳۹۹
September - October 2020
صفر - ربيع الاول - ١٤٤٢
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
۲۹
19
٠٢
۳۰
20
٠٣
۳۱
21
٠٤
۱
22
٠٥
۲
23
٠٦
۳
24
٠٧
۴
25
٠٨

۵
26
٠٩
۶
27
١٠
۷
28
١١
۸
29
١٢
۹
30
١٣
۱۰
01
١٤
۱۱
02
١٥

۱۲
03
١٦
۱۳
04
١٧
۱۴
05
١٨
۱۵
06
١٩
۱۶
07
٢٠
۱۷
08
٢١
۱۸
09
٢٢

۱۹
10
٢٣
۲۰
11
٢٤
۲۱
12
٢٥
۲۲
13
٢٦
۲۳
14
٢٧
۲۴
15
٢٨
۲۵
16
٢٩

۲۶
17
٣٠
۲۷
18
٠١
۲۸
19
٠٢
۲۹
20
٠٣
۳۰
21
٠٤
۱
22
٠٥
۲
23
٠٦
مناسبت های ماه : مهر
آبان ۱۳۹۹
October - November 2020
ربيع الاول - ربيع الثاني - ١٤٤٢
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
۲۶
17
٣٠
۲۷
18
٠١
۲۸
19
٠٢
۲۹
20
٠٣
۳۰
21
٠٤
۱
22
٠٥
۲
23
٠٦

۳
24
٠٧
۴
25
٠٨
۵
26
٠٩
۶
27
١٠
۷
28
١١
۸
29
١٢
۹
30
١٣

۱۰
31
١٤
۱۱
01
١٥
۱۲
02
١٦
۱۳
03
١٧
۱۴
04
١٨
۱۵
05
١٩
۱۶
06
٢٠

۱۷
07
٢١
۱۸
08
٢٢
۱۹
09
٢٣
۲۰
10
٢٤
۲۱
11
٢٥
۲۲
12
٢٦
۲۳
13
٢٧

۲۴
14
٢٨
۲۵
15
٢٩
۲۶
16
٠١
۲۷
17
٠٢
۲۸
18
٠٣
۲۹
19
٠٤
۳۰
20
٠٥

مناسبت های ماه : آبان
آذر ۱۳۹۹
November - December 2020
ربيع الثاني - جمادي الاولي - ١٤٤٢
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
۱
21
٠٦
۲
22
٠٧
۳
23
٠٨
۴
24
٠٩
۵
25
١٠
۶
26
١١
۷
27
١٢

۸
28
١٣
۹
29
١٤
۱۰
30
١٥
۱۱
01
١٦
۱۲
02
١٧
۱۳
03
١٨
۱۴
04
١٩

۱۵
05
٢٠
۱۶
06
٢١
۱۷
07
٢٢
۱۸
08
٢٣
۱۹
09
٢٤
۲۰
10
٢٥
۲۱
11
٢٦

۲۲
12
٢٧
۲۳
13
٢٨
۲۴
14
٢٩
۲۵
15
٣٠
۲۶
16
٠١
۲۷
17
٠٢
۲۸
18
٠٣

۲۹
19
٠٤
۳۰
20
٠٥
۱
21
٠٦
۲
22
٠٧
۳
23
٠٨
۴
24
٠٩
۵
25
١٠
مناسبت های ماه : آذر
دی ۱۳۹۹
December 2020 - January 2021
جمادي الاولي - جمادي الثانيه - ١٤٤٢
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
۲۹
19
٠٤
۳۰
20
٠٥
۱
21
٠٦
۲
22
٠٧
۳
23
٠٨
۴
24
٠٩
۵
25
١٠

۶
26
١١
۷
27
١٢
۸
28
١٣
۹
29
١٤
۱۰
30
١٥
۱۱
31
١٦
۱۲
01
١٧

۱۳
02
١٨
۱۴
03
١٩
۱۵
04
٢٠
۱۶
05
٢١
۱۷
06
٢٢
۱۸
07
٢٣
۱۹
08
٢٤

۲۰
09
٢٥
۲۱
10
٢٦
۲۲
11
٢٧
۲۳
12
٢٨
۲۴
13
٢٩
۲۵
14
٠١
۲۶
15
٠٢

۲۷
16
٠٣
۲۸
17
٠٤
۲۹
18
٠٥
۳۰
19
٠٦
۱
20
٠٧
۲
21
٠٨
۳
22
٠٩
مناسبت های ماه : دی
بهمن ۱۳۹۹
January - February 2021
جمادي الثانيه - رجب - ١٤٤٢
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
۲۷
16
٠٣
۲۸
17
٠٤
۲۹
18
٠٥
۳۰
19
٠٦
۱
20
٠٧
۲
21
٠٨
۳
22
٠٩

۴
23
١٠
۵
24
١١
۶
25
١٢
۷
26
١٣
۸
27
١٤
۹
28
١٥
۱۰
29
١٦

۱۱
30
١٧
۱۲
31
١٨
۱۳
01
١٩
۱۴
02
٢٠
۱۵
03
٢١
۱۶
04
٢٢
۱۷
05
٢٣

۱۸
06
٢٤
۱۹
07
٢٥
۲۰
08
٢٦
۲۱
09
٢٧
۲۲
10
٢٨
۲۳
11
٢٩
۲۴
12
٣٠

۲۵
13
٠١
۲۶
14
٠٢
۲۷
15
٠٣
۲۸
16
٠٤
۲۹
17
٠٥
۳۰
18
٠٦
۱
19
٠٧
مناسبت های ماه : بهمن
اسفند ۱۳۹۹
February - March 2021
رجب - شعبان - ١٤٤٢
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
۲۵
13
٠١
۲۶
14
٠٢
۲۷
15
٠٣
۲۸
16
٠٤
۲۹
17
٠٥
۳۰
18
٠٦
۱
19
٠٧

۲
20
٠٨
۳
21
٠٩
۴
22
١٠
۵
23
١١
۶
24
١٢
۷
25
١٣
۸
26
١٤

۹
27
١٥
۱۰
28
١٦
۱۱
01
١٧
۱۲
02
١٨
۱۳
03
١٩
۱۴
04
٢٠
۱۵
05
٢١

۱۶
06
٢٢
۱۷
07
٢٣
۱۸
08
٢٤
۱۹
09
٢٥
۲۰
10
٢٦
۲۱
11
٢٧
۲۲
12
٢٨

۲۳
13
٢٩
۲۴
14
٠١
۲۵
15
٠٢
۲۶
16
٠٣
۲۷
17
٠٤
۲۸
18
٠٥
۲۹
19
٠٦

۳۰
20
٠٧
۱
21
٠٨
۲
22
٠٩
۳
23
١٠
۴
24
١١
۵
25
١٢
۶
26
١٣
مناسبت های ماه : اسفند