تقویم سالیانه

فروردین ۱۴۰۱
March - April 2022
شعبان - رمضان - ١٤٤٣
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
۲۸
19
١٦
۲۹
20
١٧
۱
21
١٨
۲
22
١٩
۳
23
٢٠
۴
24
٢١
۵
25
٢٢

۶
26
٢٣
۷
27
٢٤
۸
28
٢٥
۹
29
٢٦
۱۰
30
٢٧
۱۱
31
٢٨
۱۲
01
٢٩

۱۳
02
٣٠
۱۴
03
٠١
۱۵
04
٠٢
۱۶
05
٠٣
۱۷
06
٠٤
۱۸
07
٠٥
۱۹
08
٠٦

۲۰
09
٠٧
۲۱
10
٠٨
۲۲
11
٠٩
۲۳
12
١٠
۲۴
13
١١
۲۵
14
١٢
۲۶
15
١٣

۲۷
16
١٤
۲۸
17
١٥
۲۹
18
١٦
۳۰
19
١٧
۳۱
20
١٨
۱
21
١٩
۲
22
٢٠
مناسبت های ماه فروردین
اردیبهشت ۱۴۰۱
April - May 2022
رمضان - شوال - ١٤٤٣
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
۲۷
16
١٤
۲۸
17
١٥
۲۹
18
١٦
۳۰
19
١٧
۳۱
20
١٨
۱
21
١٩
۲
22
٢٠

۳
23
٢١
۴
24
٢٢
۵
25
٢٣
۶
26
٢٤
۷
27
٢٥
۸
28
٢٦
۹
29
٢٧

۱۰
30
٢٨
۱۱
01
٢٩
۱۲
02
٠١
۱۳
03
٠٢
۱۴
04
٠٣
۱۵
05
٠٤
۱۶
06
٠٥

۱۷
07
٠٦
۱۸
08
٠٧
۱۹
09
٠٨
۲۰
10
٠٩
۲۱
11
١٠
۲۲
12
١١
۲۳
13
١٢

۲۴
14
١٣
۲۵
15
١٤
۲۶
16
١٥
۲۷
17
١٦
۲۸
18
١٧
۲۹
19
١٨
۳۰
20
١٩

۳۱
21
٢٠
۱
22
٢١
۲
23
٢٢
۳
24
٢٣
۴
25
٢٤
۵
26
٢٥
۶
27
٢٦
مناسبت های ماه اردیبهشت
خرداد ۱۴۰۱
May - June 2022
شوال - ذوالقعده - ١٤٤٣
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
۳۱
21
٢٠
۱
22
٢١
۲
23
٢٢
۳
24
٢٣
۴
25
٢٤
۵
26
٢٥
۶
27
٢٦

۷
28
٢٧
۸
29
٢٨
۹
30
٢٩
۱۰
31
٣٠
۱۱
01
٠١
۱۲
02
٠٢
۱۳
03
٠٣

۱۴
04
٠٤
۱۵
05
٠٥
۱۶
06
٠٦
۱۷
07
٠٧
۱۸
08
٠٨
۱۹
09
٠٩
۲۰
10
١٠

۲۱
11
١١
۲۲
12
١٢
۲۳
13
١٣
۲۴
14
١٤
۲۵
15
١٥
۲۶
16
١٦
۲۷
17
١٧

۲۸
18
١٨
۲۹
19
١٩
۳۰
20
٢٠
۳۱
21
٢١
۱
22
٢٢
۲
23
٢٣
۳
24
٢٤
مناسبت های ماه خرداد
تیر ۱۴۰۱
June - July 2022
ذوالقعده - ذوالحجه - ١٤٤٣
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
۲۸
18
١٨
۲۹
19
١٩
۳۰
20
٢٠
۳۱
21
٢١
۱
22
٢٢
۲
23
٢٣
۳
24
٢٤

۴
25
٢٥
۵
26
٢٦
۶
27
٢٧
۷
28
٢٨
۸
29
٢٩
۹
30
٣٠
۱۰
01
٠١

۱۱
02
٠٢
۱۲
03
٠٣
۱۳
04
٠٤
۱۴
05
٠٥
۱۵
06
٠٦
۱۶
07
٠٧
۱۷
08
٠٨

۱۸
09
٠٩
۱۹
10
١٠
۲۰
11
١١
۲۱
12
١٢
۲۲
13
١٣
۲۳
14
١٤
۲۴
15
١٥

۲۵
16
١٦
۲۶
17
١٧
۲۷
18
١٨
۲۸
19
١٩
۲۹
20
٢٠
۳۰
21
٢١
۳۱
22
٢٢

مناسبت های ماه تیر
اَمرداد ۱۴۰۱
July - August 2022
ذوالحجه - محرم - ١٤٤٣
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
۱
23
٢٣
۲
24
٢٤
۳
25
٢٥
۴
26
٢٦
۵
27
٢٧
۶
28
٢٨
۷
29
٢٩

۸
30
٠١
۹
31
٠٢
۱۰
01
٠٣
۱۱
02
٠٤
۱۲
03
٠٥
۱۳
04
٠٦
۱۴
05
٠٧

۱۵
06
٠٨
۱۶
07
٠٩
۱۷
08
١٠
۱۸
09
١١
۱۹
10
١٢
۲۰
11
١٣
۲۱
12
١٤

۲۲
13
١٥
۲۳
14
١٦
۲۴
15
١٧
۲۵
16
١٨
۲۶
17
١٩
۲۷
18
٢٠
۲۸
19
٢١

۲۹
20
٢٢
۳۰
21
٢٣
۳۱
22
٢٤
۱
23
٢٥
۲
24
٢٦
۳
25
٢٧
۴
26
٢٨
مناسبت های ماه اَمرداد
شهریور ۱۴۰۱
August - September 2022
محرم - صفر - ١٤٤٤
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
۲۹
20
٢٢
۳۰
21
٢٣
۳۱
22
٢٤
۱
23
٢٥
۲
24
٢٦
۳
25
٢٧
۴
26
٢٨

۵
27
٢٩
۶
28
٣٠
۷
29
٠١
۸
30
٠٢
۹
31
٠٣
۱۰
01
٠٤
۱۱
02
٠٥

۱۲
03
٠٦
۱۳
04
٠٧
۱۴
05
٠٨
۱۵
06
٠٩
۱۶
07
١٠
۱۷
08
١١
۱۸
09
١٢

۱۹
10
١٣
۲۰
11
١٤
۲۱
12
١٥
۲۲
13
١٦
۲۳
14
١٧
۲۴
15
١٨
۲۵
16
١٩

۲۶
17
٢٠
۲۷
18
٢١
۲۸
19
٢٢
۲۹
20
٢٣
۳۰
21
٢٤
۳۱
22
٢٥
۱
23
٢٦
مناسبت های ماه شهریور
مهر ۱۴۰۱
September - October 2022
صفر - ربيع الاول - ١٤٤٤
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
۲۶
17
٢٠
۲۷
18
٢١
۲۸
19
٢٢
۲۹
20
٢٣
۳۰
21
٢٤
۳۱
22
٢٥
۱
23
٢٦

۲
24
٢٧
۳
25
٢٨
۴
26
٢٩
۵
27
٣٠
۶
28
٠١
۷
29
٠٢
۸
30
٠٣

۹
01
٠٤
۱۰
02
٠٥
۱۱
03
٠٦
۱۲
04
٠٧
۱۳
05
٠٨
۱۴
06
٠٩
۱۵
07
١٠

۱۶
08
١١
۱۷
09
١٢
۱۸
10
١٣
۱۹
11
١٤
۲۰
12
١٥
۲۱
13
١٦
۲۲
14
١٧

۲۳
15
١٨
۲۴
16
١٩
۲۵
17
٢٠
۲۶
18
٢١
۲۷
19
٢٢
۲۸
20
٢٣
۲۹
21
٢٤

۳۰
22
٢٥
۱
23
٢٦
۲
24
٢٧
۳
25
٢٨
۴
26
٢٩
۵
27
٠١
۶
28
٠٢
مناسبت های ماه مهر
آبان ۱۴۰۱
October - November 2022
ربيع الاول - ربيع الثاني - ١٤٤٤
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
۳۰
22
٢٥
۱
23
٢٦
۲
24
٢٧
۳
25
٢٨
۴
26
٢٩
۵
27
٠١
۶
28
٠٢

۷
29
٠٣
۸
30
٠٤
۹
31
٠٥
۱۰
01
٠٦
۱۱
02
٠٧
۱۲
03
٠٨
۱۳
04
٠٩

۱۴
05
١٠
۱۵
06
١١
۱۶
07
١٢
۱۷
08
١٣
۱۸
09
١٤
۱۹
10
١٥
۲۰
11
١٦

۲۱
12
١٧
۲۲
13
١٨
۲۳
14
١٩
۲۴
15
٢٠
۲۵
16
٢١
۲۶
17
٢٢
۲۷
18
٢٣

۲۸
19
٢٤
۲۹
20
٢٥
۳۰
21
٢٦
۱
22
٢٧
۲
23
٢٨
۳
24
٢٩
۴
25
٣٠
مناسبت های ماه آبان
آذر ۱۴۰۱
November - December 2022
ربيع الثاني - جمادي الاولي - ١٤٤٤
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
۲۸
19
٢٤
۲۹
20
٢٥
۳۰
21
٢٦
۱
22
٢٧
۲
23
٢٨
۳
24
٢٩
۴
25
٣٠

۵
26
٠١
۶
27
٠٢
۷
28
٠٣
۸
29
٠٤
۹
30
٠٥
۱۰
01
٠٦
۱۱
02
٠٧

۱۲
03
٠٨
۱۳
04
٠٩
۱۴
05
١٠
۱۵
06
١١
۱۶
07
١٢
۱۷
08
١٣
۱۸
09
١٤

۱۹
10
١٥
۲۰
11
١٦
۲۱
12
١٧
۲۲
13
١٨
۲۳
14
١٩
۲۴
15
٢٠
۲۵
16
٢١

۲۶
17
٢٢
۲۷
18
٢٣
۲۸
19
٢٤
۲۹
20
٢٥
۳۰
21
٢٦
۱
22
٢٧
۲
23
٢٨
مناسبت های ماه آذر
دی ۱۴۰۱
December 2022 - January 2023
جمادي الاولي - جمادي الثانيه - ١٤٤٤
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
۲۶
17
٢٢
۲۷
18
٢٣
۲۸
19
٢٤
۲۹
20
٢٥
۳۰
21
٢٦
۱
22
٢٧
۲
23
٢٨

۳
24
٢٩
۴
25
٠١
۵
26
٠٢
۶
27
٠٣
۷
28
٠٤
۸
29
٠٥
۹
30
٠٦

۱۰
31
٠٧
۱۱
01
٠٨
۱۲
02
٠٩
۱۳
03
١٠
۱۴
04
١١
۱۵
05
١٢
۱۶
06
١٣

۱۷
07
١٤
۱۸
08
١٥
۱۹
09
١٦
۲۰
10
١٧
۲۱
11
١٨
۲۲
12
١٩
۲۳
13
٢٠

۲۴
14
٢١
۲۵
15
٢٢
۲۶
16
٢٣
۲۷
17
٢٤
۲۸
18
٢٥
۲۹
19
٢٦
۳۰
20
٢٧

مناسبت های ماه دی
بهمن ۱۴۰۱
January - February 2023
جمادي الثانيه - رجب - ١٤٤٤
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
۱
21
٢٨
۲
22
٢٩
۳
23
٠١
۴
24
٠٢
۵
25
٠٣
۶
26
٠٤
۷
27
٠٥

۸
28
٠٦
۹
29
٠٧
۱۰
30
٠٨
۱۱
31
٠٩
۱۲
01
١٠
۱۳
02
١١
۱۴
03
١٢

۱۵
04
١٣
۱۶
05
١٤
۱۷
06
١٥
۱۸
07
١٦
۱۹
08
١٧
۲۰
09
١٨
۲۱
10
١٩

۲۲
11
٢٠
۲۳
12
٢١
۲۴
13
٢٢
۲۵
14
٢٣
۲۶
15
٢٤
۲۷
16
٢٥
۲۸
17
٢٦

۲۹
18
٢٧
۳۰
19
٢٨
۱
20
٢٩
۲
21
٣٠
۳
22
٠١
۴
23
٠٢
۵
24
٠٣
مناسبت های ماه بهمن
اسفند ۱۴۰۱
February - March 2023
رجب - شعبان - ١٤٤٤
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
۲۹
18
٢٧
۳۰
19
٢٨
۱
20
٢٩
۲
21
٣٠
۳
22
٠١
۴
23
٠٢
۵
24
٠٣

۶
25
٠٤
۷
26
٠٥
۸
27
٠٦
۹
28
٠٧
۱۰
01
٠٨
۱۱
02
٠٩
۱۲
03
١٠

۱۳
04
١١
۱۴
05
١٢
۱۵
06
١٣
۱۶
07
١٤
۱۷
08
١٥
۱۸
09
١٦
۱۹
10
١٧

۲۰
11
١٨
۲۱
12
١٩
۲۲
13
٢٠
۲۳
14
٢١
۲۴
15
٢٢
۲۵
16
٢٣
۲۶
17
٢٤

۲۷
18
٢٥
۲۸
19
٢٦
۲۹
20
٢٧
۱
21
٢٨
۲
22
٢٩
۳
23
٣٠
۴
24
٠١
مناسبت های ماه اسفند