تقویم سالیانه

فروردین ۱۳۹۸
March - April 2019
رجب - شعبان - ١٤٤٠
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
۲۵
16
٠٩
۲۶
17
١٠
۲۷
18
١١
۲۸
19
١٢
۲۹
20
١٣
۱
21
١٤
۲
22
١٥

۳
23
١٦
۴
24
١٧
۵
25
١٨
۶
26
١٩
۷
27
٢٠
۸
28
٢١
۹
29
٢٢

۱۰
30
٢٣
۱۱
31
٢٤
۱۲
01
٢٥
۱۳
02
٢٦
۱۴
03
٢٧
۱۵
04
٢٨
۱۶
05
٢٩

۱۷
06
٠١
۱۸
07
٠٢
۱۹
08
٠٣
۲۰
09
٠٤
۲۱
10
٠٥
۲۲
11
٠٦
۲۳
12
٠٧

۲۴
13
٠٨
۲۵
14
٠٩
۲۶
15
١٠
۲۷
16
١١
۲۸
17
١٢
۲۹
18
١٣
۳۰
19
١٤

۳۱
20
١٥
۱
21
١٦
۲
22
١٧
۳
23
١٨
۴
24
١٩
۵
25
٢٠
۶
26
٢١
مناسبت های ماه : فروردین
اردیبهشت ۱۳۹۸
April - May 2019
شعبان - رمضان - ١٤٤٠
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
۳۱
20
١٥
۱
21
١٦
۲
22
١٧
۳
23
١٨
۴
24
١٩
۵
25
٢٠
۶
26
٢١

۷
27
٢٢
۸
28
٢٣
۹
29
٢٤
۱۰
30
٢٥
۱۱
01
٢٦
۱۲
02
٢٧
۱۳
03
٢٨

۱۴
04
٢٩
۱۵
05
٣٠
۱۶
06
٠١
۱۷
07
٠٢
۱۸
08
٠٣
۱۹
09
٠٤
۲۰
10
٠٥

۲۱
11
٠٦
۲۲
12
٠٧
۲۳
13
٠٨
۲۴
14
٠٩
۲۵
15
١٠
۲۶
16
١١
۲۷
17
١٢

۲۸
18
١٣
۲۹
19
١٤
۳۰
20
١٥
۳۱
21
١٦
۱
22
١٧
۲
23
١٨
۳
24
١٩
مناسبت های ماه : اردیبهشت
خرداد ۱۳۹۸
May - June 2019
رمضان - شوال - ١٤٤٠
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
۲۸
18
١٣
۲۹
19
١٤
۳۰
20
١٥
۳۱
21
١٦
۱
22
١٧
۲
23
١٨
۳
24
١٩

۴
25
٢٠
۵
26
٢١
۶
27
٢٢
۷
28
٢٣
۸
29
٢٤
۹
30
٢٥
۱۰
31
٢٦

۱۱
01
٢٧
۱۲
02
٢٨
۱۳
03
٢٩
۱۴
04
٠١
۱۵
05
٠٢
۱۶
06
٠٣
۱۷
07
٠٤

۱۸
08
٠٥
۱۹
09
٠٦
۲۰
10
٠٧
۲۱
11
٠٨
۲۲
12
٠٩
۲۳
13
١٠
۲۴
14
١١

۲۵
15
١٢
۲۶
16
١٣
۲۷
17
١٤
۲۸
18
١٥
۲۹
19
١٦
۳۰
20
١٧
۳۱
21
١٨

مناسبت های ماه : خرداد
تیر ۱۳۹۸
June - July 2019
شوال - ذوالقعده - ١٤٤٠
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
۱
22
١٩
۲
23
٢٠
۳
24
٢١
۴
25
٢٢
۵
26
٢٣
۶
27
٢٤
۷
28
٢٥

۸
29
٢٦
۹
30
٢٧
۱۰
01
٢٨
۱۱
02
٢٩
۱۲
03
٣٠
۱۳
04
٠١
۱۴
05
٠٢

۱۵
06
٠٣
۱۶
07
٠٤
۱۷
08
٠٥
۱۸
09
٠٦
۱۹
10
٠٧
۲۰
11
٠٨
۲۱
12
٠٩

۲۲
13
١٠
۲۳
14
١١
۲۴
15
١٢
۲۵
16
١٣
۲۶
17
١٤
۲۷
18
١٥
۲۸
19
١٦

۲۹
20
١٧
۳۰
21
١٨
۳۱
22
١٩
۱
23
٢٠
۲
24
٢١
۳
25
٢٢
۴
26
٢٣
مناسبت های ماه : تیر
مرداد ۱۳۹۸
July - August 2019
ذوالقعده - ذوالحجه - ١٤٤٠
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
۲۹
20
١٧
۳۰
21
١٨
۳۱
22
١٩
۱
23
٢٠
۲
24
٢١
۳
25
٢٢
۴
26
٢٣

۵
27
٢٤
۶
28
٢٥
۷
29
٢٦
۸
30
٢٧
۹
31
٢٨
۱۰
01
٢٩
۱۱
02
٠١

۱۲
03
٠٢
۱۳
04
٠٣
۱۴
05
٠٤
۱۵
06
٠٥
۱۶
07
٠٦
۱۷
08
٠٧
۱۸
09
٠٨

۱۹
10
٠٩
۲۰
11
١٠
۲۱
12
١١
۲۲
13
١٢
۲۳
14
١٣
۲۴
15
١٤
۲۵
16
١٥

۲۶
17
١٦
۲۷
18
١٧
۲۸
19
١٨
۲۹
20
١٩
۳۰
21
٢٠
۳۱
22
٢١
۱
23
٢٢
مناسبت های ماه : مرداد
شهریور ۱۳۹۸
August - September 2019
ذوالحجه - محرم - ١٤٤٠
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
۲۶
17
١٦
۲۷
18
١٧
۲۸
19
١٨
۲۹
20
١٩
۳۰
21
٢٠
۳۱
22
٢١
۱
23
٢٢

۲
24
٢٣
۳
25
٢٤
۴
26
٢٥
۵
27
٢٦
۶
28
٢٧
۷
29
٢٨
۸
30
٢٩

۹
31
٠١
۱۰
01
٠٢
۱۱
02
٠٣
۱۲
03
٠٤
۱۳
04
٠٥
۱۴
05
٠٦
۱۵
06
٠٧

۱۶
07
٠٨
۱۷
08
٠٩
۱۸
09
١٠
۱۹
10
١١
۲۰
11
١٢
۲۱
12
١٣
۲۲
13
١٤

۲۳
14
١٥
۲۴
15
١٦
۲۵
16
١٧
۲۶
17
١٨
۲۷
18
١٩
۲۸
19
٢٠
۲۹
20
٢١

۳۰
21
٢٢
۳۱
22
٢٣
۱
23
٢٤
۲
24
٢٥
۳
25
٢٦
۴
26
٢٧
۵
27
٢٨
مناسبت های ماه : شهریور
مهر ۱۳۹۸
September - October 2019
محرم - صفر - ١٤٤١
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
۳۰
21
٢٢
۳۱
22
٢٣
۱
23
٢٤
۲
24
٢٥
۳
25
٢٦
۴
26
٢٧
۵
27
٢٨

۶
28
٢٩
۷
29
٣٠
۸
30
٠١
۹
01
٠٢
۱۰
02
٠٣
۱۱
03
٠٤
۱۲
04
٠٥

۱۳
05
٠٦
۱۴
06
٠٧
۱۵
07
٠٨
۱۶
08
٠٩
۱۷
09
١٠
۱۸
10
١١
۱۹
11
١٢

۲۰
12
١٣
۲۱
13
١٤
۲۲
14
١٥
۲۳
15
١٦
۲۴
16
١٧
۲۵
17
١٨
۲۶
18
١٩

۲۷
19
٢٠
۲۸
20
٢١
۲۹
21
٢٢
۳۰
22
٢٣
۱
23
٢٤
۲
24
٢٥
۳
25
٢٦
مناسبت های ماه : مهر
آبان ۱۳۹۸
October - November 2019
صفر - ربيع الاول - ١٤٤١
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
۲۷
19
٢٠
۲۸
20
٢١
۲۹
21
٢٢
۳۰
22
٢٣
۱
23
٢٤
۲
24
٢٥
۳
25
٢٦

۴
26
٢٧
۵
27
٢٨
۶
28
٢٩
۷
29
٠١
۸
30
٠٢
۹
31
٠٣
۱۰
01
٠٤

۱۱
02
٠٥
۱۲
03
٠٦
۱۳
04
٠٧
۱۴
05
٠٨
۱۵
06
٠٩
۱۶
07
١٠
۱۷
08
١١

۱۸
09
١٢
۱۹
10
١٣
۲۰
11
١٤
۲۱
12
١٥
۲۲
13
١٦
۲۳
14
١٧
۲۴
15
١٨

۲۵
16
١٩
۲۶
17
٢٠
۲۷
18
٢١
۲۸
19
٢٢
۲۹
20
٢٣
۳۰
21
٢٤
۱
22
٢٥
مناسبت های ماه : آبان
آذر ۱۳۹۸
November - December 2019
ربيع الاول - ربيع الثاني - ١٤٤١
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
۲۵
16
١٩
۲۶
17
٢٠
۲۷
18
٢١
۲۸
19
٢٢
۲۹
20
٢٣
۳۰
21
٢٤
۱
22
٢٥

۲
23
٢٦
۳
24
٢٧
۴
25
٢٨
۵
26
٢٩
۶
27
٣٠
۷
28
٠١
۸
29
٠٢

۹
30
٠٣
۱۰
01
٠٤
۱۱
02
٠٥
۱۲
03
٠٦
۱۳
04
٠٧
۱۴
05
٠٨
۱۵
06
٠٩

۱۶
07
١٠
۱۷
08
١١
۱۸
09
١٢
۱۹
10
١٣
۲۰
11
١٤
۲۱
12
١٥
۲۲
13
١٦

۲۳
14
١٧
۲۴
15
١٨
۲۵
16
١٩
۲۶
17
٢٠
۲۷
18
٢١
۲۸
19
٢٢
۲۹
20
٢٣

۳۰
21
٢٤
۱
22
٢٥
۲
23
٢٦
۳
24
٢٧
۴
25
٢٨
۵
26
٢٩
۶
27
٠١
مناسبت های ماه : آذر
دی ۱۳۹۸
December 2019 - January 2020
ربيع الثاني - جمادي الاولي - ١٤٤١
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
۳۰
21
٢٤
۱
22
٢٥
۲
23
٢٦
۳
24
٢٧
۴
25
٢٨
۵
26
٢٩
۶
27
٠١

۷
28
٠٢
۸
29
٠٣
۹
30
٠٤
۱۰
31
٠٥
۱۱
01
٠٦
۱۲
02
٠٧
۱۳
03
٠٨

۱۴
04
٠٩
۱۵
05
١٠
۱۶
06
١١
۱۷
07
١٢
۱۸
08
١٣
۱۹
09
١٤
۲۰
10
١٥

۲۱
11
١٦
۲۲
12
١٧
۲۳
13
١٨
۲۴
14
١٩
۲۵
15
٢٠
۲۶
16
٢١
۲۷
17
٢٢

۲۸
18
٢٣
۲۹
19
٢٤
۳۰
20
٢٥
۱
21
٢٦
۲
22
٢٧
۳
23
٢٨
۴
24
٢٩
مناسبت های ماه : دی
بهمن ۱۳۹۸
January - February 2020
جمادي الاولي - جمادي الثانيه - ١٤٤١
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
۲۸
18
٢٣
۲۹
19
٢٤
۳۰
20
٢٥
۱
21
٢٦
۲
22
٢٧
۳
23
٢٨
۴
24
٢٩

۵
25
٣٠
۶
26
٠١
۷
27
٠٢
۸
28
٠٣
۹
29
٠٤
۱۰
30
٠٥
۱۱
31
٠٦

۱۲
01
٠٧
۱۳
02
٠٨
۱۴
03
٠٩
۱۵
04
١٠
۱۶
05
١١
۱۷
06
١٢
۱۸
07
١٣

۱۹
08
١٤
۲۰
09
١٥
۲۱
10
١٦
۲۲
11
١٧
۲۳
12
١٨
۲۴
13
١٩
۲۵
14
٢٠

۲۶
15
٢١
۲۷
16
٢٢
۲۸
17
٢٣
۲۹
18
٢٤
۳۰
19
٢٥
۱
20
٢٦
۲
21
٢٧
مناسبت های ماه : بهمن
اسفند ۱۳۹۸
February - March 2020
جمادي الثانيه - رجب - ١٤٤١
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
۲۶
15
٢١
۲۷
16
٢٢
۲۸
17
٢٣
۲۹
18
٢٤
۳۰
19
٢٥
۱
20
٢٦
۲
21
٢٧

۳
22
٢٨
۴
23
٢٩
۵
24
٣٠
۶
25
٠١
۷
26
٠٢
۸
27
٠٣
۹
28
٠٤

۱۰
29
٠٥
۱۱
01
٠٦
۱۲
02
٠٧
۱۳
03
٠٨
۱۴
04
٠٩
۱۵
05
١٠
۱۶
06
١١

۱۷
07
١٢
۱۸
08
١٣
۱۹
09
١٤
۲۰
10
١٥
۲۱
11
١٦
۲۲
12
١٧
۲۳
13
١٨

۲۴
14
١٩
۲۵
15
٢٠
۲۶
16
٢١
۲۷
17
٢٢
۲۸
18
٢٣
۲۹
19
٢٤
۱
20
٢٥
مناسبت های ماه : اسفند