فهرست اوقات شرعی

روزتاریخاذان صبحطلوع خورشیداذان ظهرغروب خورشیداذان مغربنیمه شب شرعی
سه شنبه۱ مرداد ۱۳۹۸۰۴ : ۵۱ : ۵۲۰۶ : ۲۵ : ۵۷۱۳ : ۲۱ : ۴۵۲۰ : ۱۷ : ۱۳۲۰ : ۳۵ : ۱۱۰۰ : ۳۴ : ۵۹
چهارشنبه۲ مرداد ۱۳۹۸۰۴ : ۵۲ : ۴۵۰۶ : ۲۶ : ۳۴۱۳ : ۲۱ : ۴۷۲۰ : ۱۶ : ۳۹۲۰ : ۳۴ : ۳۴۰۰ : ۳۵ : ۰۸
پنج شنبه۳ مرداد ۱۳۹۸۰۴ : ۵۳ : ۳۸۰۶ : ۲۷ : ۱۱۱۳ : ۲۱ : ۴۸۲۰ : ۱۶ : ۰۳۲۰ : ۳۳ : ۵۶۰۰ : ۳۵ : ۱۷
جمعه۴ مرداد ۱۳۹۸۰۴ : ۵۴ : ۳۲۰۶ : ۲۷ : ۴۹۱۳ : ۲۱ : ۴۸۲۰ : ۱۵ : ۲۵۲۰ : ۳۳ : ۱۶۰۰ : ۳۵ : ۲۶
شنبه۵ مرداد ۱۳۹۸۰۴ : ۵۵ : ۲۷۰۶ : ۲۸ : ۲۶۱۳ : ۲۱ : ۴۸۲۰ : ۱۴ : ۴۷۲۰ : ۳۲ : ۳۵۰۰ : ۳۵ : ۳۴
یکشنبه۶ مرداد ۱۳۹۸۰۴ : ۵۶ : ۲۱۰۶ : ۲۹ : ۰۴۱۳ : ۲۱ : ۴۷۲۰ : ۱۴ : ۰۷۲۰ : ۳۱ : ۵۳۰۰ : ۳۵ : ۴۱
دوشنبه۷ مرداد ۱۳۹۸۰۴ : ۵۷ : ۱۶۰۶ : ۲۹ : ۴۲۱۳ : ۲۱ : ۴۵۲۰ : ۱۳ : ۲۵۲۰ : ۳۱ : ۰۹۰۰ : ۳۵ : ۴۸
سه شنبه۸ مرداد ۱۳۹۸۰۴ : ۵۸ : ۱۱۰۶ : ۳۰ : ۲۰۱۳ : ۲۱ : ۴۳۲۰ : ۱۲ : ۴۳۲۰ : ۳۰ : ۲۴۰۰ : ۳۵ : ۵۴
چهارشنبه۹ مرداد ۱۳۹۸۰۴ : ۵۹ : ۰۶۰۶ : ۳۰ : ۵۹۱۳ : ۲۱ : ۴۰۲۰ : ۱۱ : ۵۹۲۰ : ۲۹ : ۳۷۰۰ : ۳۶ : ۰۰
پنج شنبه۱۰ مرداد ۱۳۹۸۰۵ : ۰۰ : ۰۱۰۶ : ۳۱ : ۳۷۱۳ : ۲۱ : ۳۷۲۰ : ۱۱ : ۱۳۲۰ : ۲۸ : ۵۰۰۰ : ۳۶ : ۰۵
جمعه۱۱ مرداد ۱۳۹۸۰۵ : ۰۰ : ۵۷۰۶ : ۳۲ : ۱۵۱۳ : ۲۱ : ۳۳۲۰ : ۱۰ : ۲۷۲۰ : ۲۸ : ۰۱۰۰ : ۳۶ : ۰۹
شنبه۱۲ مرداد ۱۳۹۸۰۵ : ۰۱ : ۵۲۰۶ : ۳۲ : ۵۴۱۳ : ۲۱ : ۲۹۲۰ : ۰۹ : ۳۹۲۰ : ۲۷ : ۱۰۰۰ : ۳۶ : ۱۳
یکشنبه۱۳ مرداد ۱۳۹۸۰۵ : ۰۲ : ۴۸۰۶ : ۳۳ : ۳۲۱۳ : ۲۱ : ۲۳۲۰ : ۰۸ : ۵۰۲۰ : ۲۶ : ۱۹۰۰ : ۳۶ : ۱۶
دوشنبه۱۴ مرداد ۱۳۹۸۰۵ : ۰۳ : ۴۳۰۶ : ۳۴ : ۱۰۱۳ : ۲۱ : ۱۸۲۰ : ۰۸ : ۰۰۲۰ : ۲۵ : ۲۶۰۰ : ۳۶ : ۱۹
سه شنبه۱۵ مرداد ۱۳۹۸۰۵ : ۰۴ : ۳۸۰۶ : ۳۴ : ۴۹۱۳ : ۲۱ : ۱۱۲۰ : ۰۷ : ۰۸۲۰ : ۲۴ : ۳۳۰۰ : ۳۶ : ۲۱
چهارشنبه۱۶ مرداد ۱۳۹۸۰۵ : ۰۵ : ۳۴۰۶ : ۳۵ : ۲۷۱۳ : ۲۱ : ۰۴۲۰ : ۰۶ : ۱۶۲۰ : ۲۳ : ۳۸۰۰ : ۳۶ : ۲۲
پنج شنبه۱۷ مرداد ۱۳۹۸۰۵ : ۰۶ : ۲۹۰۶ : ۳۶ : ۰۶۱۳ : ۲۰ : ۵۷۲۰ : ۰۵ : ۲۲۲۰ : ۲۲ : ۴۲۰۰ : ۳۶ : ۲۳
جمعه۱۸ مرداد ۱۳۹۸۰۵ : ۰۷ : ۲۴۰۶ : ۳۶ : ۴۴۱۳ : ۲۰ : ۴۹۲۰ : ۰۴ : ۲۷۲۰ : ۲۱ : ۴۴۰۰ : ۳۶ : ۲۳
شنبه۱۹ مرداد ۱۳۹۸۰۵ : ۰۸ : ۱۹۰۶ : ۳۷ : ۲۲۱۳ : ۲۰ : ۴۰۲۰ : ۰۳ : ۳۱۲۰ : ۲۰ : ۴۶۰۰ : ۳۶ : ۲۲
یکشنبه۲۰ مرداد ۱۳۹۸۰۵ : ۰۹ : ۱۳۰۶ : ۳۸ : ۰۰۱۳ : ۲۰ : ۳۱۲۰ : ۰۲ : ۳۴۲۰ : ۱۹ : ۴۷۰۰ : ۳۶ : ۲۱
دوشنبه۲۱ مرداد ۱۳۹۸۰۵ : ۱۰ : ۰۸۰۶ : ۳۸ : ۳۹۱۳ : ۲۰ : ۲۱۲۰ : ۰۱ : ۳۶۲۰ : ۱۸ : ۴۷۰۰ : ۳۶ : ۱۹
سه شنبه۲۲ مرداد ۱۳۹۸۰۵ : ۱۱ : ۰۲۰۶ : ۳۹ : ۱۷۱۳ : ۲۰ : ۱۰۲۰ : ۰۰ : ۳۷۲۰ : ۱۷ : ۴۵۰۰ : ۳۶ : ۱۶
چهارشنبه۲۳ مرداد ۱۳۹۸۰۵ : ۱۱ : ۵۶۰۶ : ۳۹ : ۵۵۱۳ : ۲۰ : ۰۰۱۹ : ۵۹ : ۳۷۲۰ : ۱۶ : ۴۳۰۰ : ۳۶ : ۱۳
پنج شنبه۲۴ مرداد ۱۳۹۸۰۵ : ۱۲ : ۴۹۰۶ : ۴۰ : ۳۲۱۳ : ۱۹ : ۴۸۱۹ : ۵۸ : ۳۶۲۰ : ۱۵ : ۴۰۰۰ : ۳۶ : ۰۹
جمعه۲۵ مرداد ۱۳۹۸۰۵ : ۱۳ : ۴۳۰۶ : ۴۱ : ۱۰۱۳ : ۱۹ : ۳۶۱۹ : ۵۷ : ۳۴۲۰ : ۱۴ : ۳۶۰۰ : ۳۶ : ۰۵
شنبه۲۶ مرداد ۱۳۹۸۰۵ : ۱۴ : ۳۶۰۶ : ۴۱ : ۴۸۱۳ : ۱۹ : ۲۳۱۹ : ۵۶ : ۳۱۲۰ : ۱۳ : ۳۱۰۰ : ۳۵ : ۵۹
یکشنبه۲۷ مرداد ۱۳۹۸۰۵ : ۱۵ : ۲۸۰۶ : ۴۲ : ۲۵۱۳ : ۱۹ : ۱۰۱۹ : ۵۵ : ۲۸۲۰ : ۱۲ : ۲۵۰۰ : ۳۵ : ۵۴
دوشنبه۲۸ مرداد ۱۳۹۸۰۵ : ۱۶ : ۲۱۰۶ : ۴۳ : ۰۲۱۳ : ۱۸ : ۵۷۱۹ : ۵۴ : ۲۳۲۰ : ۱۱ : ۱۸۰۰ : ۳۵ : ۴۸
سه شنبه۲۹ مرداد ۱۳۹۸۰۵ : ۱۷ : ۱۳۰۶ : ۴۳ : ۴۰۱۳ : ۱۸ : ۴۳۱۹ : ۵۳ : ۱۸۲۰ : ۱۰ : ۱۱۰۰ : ۳۵ : ۴۱
چهارشنبه۳۰ مرداد ۱۳۹۸۰۵ : ۱۸ : ۰۴۰۶ : ۴۴ : ۱۷۱۳ : ۱۸ : ۲۸۱۹ : ۵۲ : ۱۲۲۰ : ۰۹ : ۰۳۰۰ : ۳۵ : ۳۳
پنج شنبه۳۱ مرداد ۱۳۹۸۰۵ : ۱۸ : ۵۵۰۶ : ۴۴ : ۵۴۱۳ : ۱۸ : ۱۳۱۹ : ۵۱ : ۰۵۲۰ : ۰۷ : ۵۴۰۰ : ۳۵ : ۲۵