فهرست اوقات شرعی

روزتاریخاذان صبحطلوع خورشیداذان ظهرغروب خورشیداذان مغربنیمه شب شرعی
چهارشنبه۱ خرداد ۱۳۹۸۰۴ : ۴۱ : ۱۶۰۶ : ۱۵ : ۳۰۱۳ : ۱۱ : ۵۴۲۰ : ۰۸ : ۳۸۲۰ : ۲۶ : ۴۱۰۰ : ۲۴ : ۳۴
پنج شنبه۲ خرداد ۱۳۹۸۰۴ : ۴۰ : ۳۰۰۶ : ۱۵ : ۰۱۱۳ : ۱۱ : ۵۹۲۰ : ۰۹ : ۱۶۲۰ : ۲۷ : ۲۱۰۰ : ۲۴ : ۳۱
جمعه۳ خرداد ۱۳۹۸۰۴ : ۳۹ : ۴۷۰۶ : ۱۴ : ۳۳۱۳ : ۱۲ : ۰۴۲۰ : ۰۹ : ۵۴۲۰ : ۲۸ : ۰۱۰۰ : ۲۴ : ۲۹
شنبه۴ خرداد ۱۳۹۸۰۴ : ۳۹ : ۰۵۰۶ : ۱۴ : ۰۷۱۳ : ۱۲ : ۱۰۲۰ : ۱۰ : ۳۱۲۰ : ۲۸ : ۴۱۰۰ : ۲۴ : ۲۸
یکشنبه۵ خرداد ۱۳۹۸۰۴ : ۳۸ : ۲۵۰۶ : ۱۳ : ۴۲۱۳ : ۱۲ : ۱۶۲۰ : ۱۱ : ۰۸۲۰ : ۲۹ : ۲۰۰۰ : ۲۴ : ۲۷
دوشنبه۶ خرداد ۱۳۹۸۰۴ : ۳۷ : ۴۶۰۶ : ۱۳ : ۱۸۱۳ : ۱۲ : ۲۳۲۰ : ۱۱ : ۴۵۲۰ : ۲۹ : ۵۸۰۰ : ۲۴ : ۲۷
سه شنبه۷ خرداد ۱۳۹۸۰۴ : ۳۷ : ۱۰۰۶ : ۱۲ : ۵۶۱۳ : ۱۲ : ۳۰۲۰ : ۱۲ : ۲۱۲۰ : ۳۰ : ۳۶۰۰ : ۲۴ : ۲۸
چهارشنبه۸ خرداد ۱۳۹۸۰۴ : ۳۶ : ۳۵۰۶ : ۱۲ : ۳۵۱۳ : ۱۲ : ۳۸۲۰ : ۱۲ : ۵۶۲۰ : ۳۱ : ۱۳۰۰ : ۲۴ : ۲۹
پنج شنبه۹ خرداد ۱۳۹۸۰۴ : ۳۶ : ۰۲۰۶ : ۱۲ : ۱۶۱۳ : ۱۲ : ۴۶۲۰ : ۱۳ : ۳۱۲۰ : ۳۱ : ۵۰۰۰ : ۲۴ : ۳۱
جمعه۱۰ خرداد ۱۳۹۸۰۴ : ۳۵ : ۳۱۰۶ : ۱۱ : ۵۹۱۳ : ۱۲ : ۵۴۲۰ : ۱۴ : ۰۵۲۰ : ۳۲ : ۲۶۰۰ : ۲۴ : ۳۳
شنبه۱۱ خرداد ۱۳۹۸۰۴ : ۳۵ : ۰۲۰۶ : ۱۱ : ۴۲۱۳ : ۱۳ : ۰۳۲۰ : ۱۴ : ۳۸۲۰ : ۳۳ : ۰۱۰۰ : ۲۴ : ۳۶
یکشنبه۱۲ خرداد ۱۳۹۸۰۴ : ۳۴ : ۳۵۰۶ : ۱۱ : ۲۸۱۳ : ۱۳ : ۱۳۲۰ : ۱۵ : ۱۱۲۰ : ۳۳ : ۳۵۰۰ : ۲۴ : ۴۰
دوشنبه۱۳ خرداد ۱۳۹۸۰۴ : ۳۴ : ۱۰۰۶ : ۱۱ : ۱۴۱۳ : ۱۳ : ۲۲۲۰ : ۱۵ : ۴۳۲۰ : ۳۴ : ۰۹۰۰ : ۲۴ : ۴۴
سه شنبه۱۴ خرداد ۱۳۹۸۰۴ : ۳۳ : ۴۶۰۶ : ۱۱ : ۰۳۱۳ : ۱۳ : ۳۲۲۰ : ۱۶ : ۱۴۲۰ : ۳۴ : ۴۲۰۰ : ۲۴ : ۴۹
چهارشنبه۱۵ خرداد ۱۳۹۸۰۴ : ۳۳ : ۲۵۰۶ : ۱۰ : ۵۲۱۳ : ۱۳ : ۴۳۲۰ : ۱۶ : ۴۵۲۰ : ۳۵ : ۱۴۰۰ : ۲۴ : ۵۵
پنج شنبه۱۶ خرداد ۱۳۹۸۰۴ : ۳۳ : ۰۶۰۶ : ۱۰ : ۴۳۱۳ : ۱۳ : ۵۳۲۰ : ۱۷ : ۱۴۲۰ : ۳۵ : ۴۵۰۰ : ۲۵ : ۰۱
جمعه۱۷ خرداد ۱۳۹۸۰۴ : ۳۲ : ۴۹۰۶ : ۱۰ : ۳۶۱۳ : ۱۴ : ۰۴۲۰ : ۱۷ : ۴۳۲۰ : ۳۶ : ۱۵۰۰ : ۲۵ : ۰۸
شنبه۱۸ خرداد ۱۳۹۸۰۴ : ۳۲ : ۳۳۰۶ : ۱۰ : ۳۰۱۳ : ۱۴ : ۱۶۲۰ : ۱۸ : ۱۱۲۰ : ۳۶ : ۴۴۰۰ : ۲۵ : ۱۵
یکشنبه۱۹ خرداد ۱۳۹۸۰۴ : ۳۲ : ۲۰۰۶ : ۱۰ : ۲۶۱۳ : ۱۴ : ۲۷۲۰ : ۱۸ : ۳۸۲۰ : ۳۷ : ۱۲۰۰ : ۲۵ : ۲۳
دوشنبه۲۰ خرداد ۱۳۹۸۰۴ : ۳۲ : ۰۹۰۶ : ۱۰ : ۲۳۱۳ : ۱۴ : ۳۹۲۰ : ۱۹ : ۰۴۲۰ : ۳۷ : ۳۹۰۰ : ۲۵ : ۳۲
سه شنبه۲۱ خرداد ۱۳۹۸۰۴ : ۳۲ : ۰۰۰۶ : ۱۰ : ۲۱۱۳ : ۱۴ : ۵۱۲۰ : ۱۹ : ۲۹۲۰ : ۳۸ : ۰۵۰۰ : ۲۵ : ۴۱
چهارشنبه۲۲ خرداد ۱۳۹۸۰۴ : ۳۱ : ۵۳۰۶ : ۱۰ : ۲۱۱۳ : ۱۵ : ۰۴۲۰ : ۱۹ : ۵۳۲۰ : ۳۸ : ۳۰۰۰ : ۲۵ : ۵۰
پنج شنبه۲۳ خرداد ۱۳۹۸۰۴ : ۳۱ : ۴۸۰۶ : ۱۰ : ۲۲۱۳ : ۱۵ : ۱۶۲۰ : ۲۰ : ۱۶۲۰ : ۳۸ : ۵۳۰۰ : ۲۶ : ۰۰
جمعه۲۴ خرداد ۱۳۹۸۰۴ : ۳۱ : ۴۵۰۶ : ۱۰ : ۲۵۱۳ : ۱۵ : ۲۹۲۰ : ۲۰ : ۳۸۲۰ : ۳۹ : ۱۶۰۰ : ۲۶ : ۱۱
شنبه۲۵ خرداد ۱۳۹۸۰۴ : ۳۱ : ۴۴۰۶ : ۱۰ : ۲۹۱۳ : ۱۵ : ۴۱۲۰ : ۲۰ : ۵۹۲۰ : ۳۹ : ۳۷۰۰ : ۲۶ : ۲۲
یکشنبه۲۶ خرداد ۱۳۹۸۰۴ : ۳۱ : ۴۵۰۶ : ۱۰ : ۳۴۱۳ : ۱۵ : ۵۴۲۰ : ۲۱ : ۱۸۲۰ : ۳۹ : ۵۷۰۰ : ۲۶ : ۳۳
دوشنبه۲۷ خرداد ۱۳۹۸۰۴ : ۳۱ : ۴۸۰۶ : ۱۰ : ۴۱۱۳ : ۱۶ : ۰۷۲۰ : ۲۱ : ۳۷۲۰ : ۴۰ : ۱۶۰۰ : ۲۶ : ۴۵
سه شنبه۲۸ خرداد ۱۳۹۸۰۴ : ۳۱ : ۵۳۰۶ : ۱۰ : ۴۹۱۳ : ۱۶ : ۲۰۲۰ : ۲۱ : ۵۴۲۰ : ۴۰ : ۳۴۰۰ : ۲۶ : ۵۷
چهارشنبه۲۹ خرداد ۱۳۹۸۰۴ : ۳۲ : ۰۰۰۶ : ۱۰ : ۵۸۱۳ : ۱۶ : ۳۳۲۰ : ۲۲ : ۱۰۲۰ : ۴۰ : ۵۰۰۰ : ۲۷ : ۰۹
پنج شنبه۳۰ خرداد ۱۳۹۸۰۴ : ۳۲ : ۰۹۰۶ : ۱۱ : ۰۹۱۳ : ۱۶ : ۴۶۲۰ : ۲۲ : ۲۵۲۰ : ۴۱ : ۰۵۰۰ : ۲۷ : ۲۲
جمعه۳۱ خرداد ۱۳۹۸۰۴ : ۳۲ : ۲۰۰۶ : ۱۱ : ۲۱۱۳ : ۱۶ : ۵۹۲۰ : ۲۲ : ۳۸۲۰ : ۴۱ : ۱۸۰۰ : ۲۷ : ۳۵