فهرست اوقات شرعی

روزتاریخاذان صبحطلوع خورشیداذان ظهرغروب خورشیداذان مغربنیمه شب شرعی
پنج شنبه۱ خرداد ۱۳۹۹۰۴ : ۴۱ : ۱۶۰۶ : ۱۵ : ۳۰۱۳ : ۱۱ : ۵۴۲۰ : ۰۸ : ۳۸۲۰ : ۲۶ : ۴۱۰۰ : ۲۴ : ۳۴
جمعه۲ خرداد ۱۳۹۹۰۴ : ۴۰ : ۳۰۰۶ : ۱۵ : ۰۱۱۳ : ۱۱ : ۵۹۲۰ : ۰۹ : ۱۶۲۰ : ۲۷ : ۲۱۰۰ : ۲۴ : ۳۱
شنبه۳ خرداد ۱۳۹۹۰۴ : ۳۹ : ۴۷۰۶ : ۱۴ : ۳۳۱۳ : ۱۲ : ۰۴۲۰ : ۰۹ : ۵۴۲۰ : ۲۸ : ۰۱۰۰ : ۲۴ : ۲۹
یکشنبه۴ خرداد ۱۳۹۹۰۴ : ۳۹ : ۰۵۰۶ : ۱۴ : ۰۷۱۳ : ۱۲ : ۱۰۲۰ : ۱۰ : ۳۱۲۰ : ۲۸ : ۴۱۰۰ : ۲۴ : ۲۸
دوشنبه۵ خرداد ۱۳۹۹۰۴ : ۳۸ : ۲۵۰۶ : ۱۳ : ۴۲۱۳ : ۱۲ : ۱۶۲۰ : ۱۱ : ۰۸۲۰ : ۲۹ : ۲۰۰۰ : ۲۴ : ۲۷
سه شنبه۶ خرداد ۱۳۹۹۰۴ : ۳۷ : ۴۶۰۶ : ۱۳ : ۱۸۱۳ : ۱۲ : ۲۳۲۰ : ۱۱ : ۴۵۲۰ : ۲۹ : ۵۸۰۰ : ۲۴ : ۲۷
چهارشنبه۷ خرداد ۱۳۹۹۰۴ : ۳۷ : ۱۰۰۶ : ۱۲ : ۵۶۱۳ : ۱۲ : ۳۰۲۰ : ۱۲ : ۲۱۲۰ : ۳۰ : ۳۶۰۰ : ۲۴ : ۲۸
پنج شنبه۸ خرداد ۱۳۹۹۰۴ : ۳۶ : ۳۵۰۶ : ۱۲ : ۳۵۱۳ : ۱۲ : ۳۸۲۰ : ۱۲ : ۵۶۲۰ : ۳۱ : ۱۳۰۰ : ۲۴ : ۲۹
جمعه۹ خرداد ۱۳۹۹۰۴ : ۳۶ : ۰۲۰۶ : ۱۲ : ۱۶۱۳ : ۱۲ : ۴۶۲۰ : ۱۳ : ۳۱۲۰ : ۳۱ : ۵۰۰۰ : ۲۴ : ۳۱
شنبه۱۰ خرداد ۱۳۹۹۰۴ : ۳۵ : ۳۱۰۶ : ۱۱ : ۵۹۱۳ : ۱۲ : ۵۴۲۰ : ۱۴ : ۰۵۲۰ : ۳۲ : ۲۶۰۰ : ۲۴ : ۳۳
یکشنبه۱۱ خرداد ۱۳۹۹۰۴ : ۳۵ : ۰۲۰۶ : ۱۱ : ۴۲۱۳ : ۱۳ : ۰۳۲۰ : ۱۴ : ۳۸۲۰ : ۳۳ : ۰۱۰۰ : ۲۴ : ۳۶
دوشنبه۱۲ خرداد ۱۳۹۹۰۴ : ۳۴ : ۳۵۰۶ : ۱۱ : ۲۸۱۳ : ۱۳ : ۱۳۲۰ : ۱۵ : ۱۱۲۰ : ۳۳ : ۳۵۰۰ : ۲۴ : ۴۰
سه شنبه۱۳ خرداد ۱۳۹۹۰۴ : ۳۴ : ۱۰۰۶ : ۱۱ : ۱۴۱۳ : ۱۳ : ۲۲۲۰ : ۱۵ : ۴۳۲۰ : ۳۴ : ۰۹۰۰ : ۲۴ : ۴۴
چهارشنبه۱۴ خرداد ۱۳۹۹۰۴ : ۳۳ : ۴۶۰۶ : ۱۱ : ۰۳۱۳ : ۱۳ : ۳۲۲۰ : ۱۶ : ۱۴۲۰ : ۳۴ : ۴۲۰۰ : ۲۴ : ۴۹
پنج شنبه۱۵ خرداد ۱۳۹۹۰۴ : ۳۳ : ۲۵۰۶ : ۱۰ : ۵۲۱۳ : ۱۳ : ۴۳۲۰ : ۱۶ : ۴۵۲۰ : ۳۵ : ۱۴۰۰ : ۲۴ : ۵۵
جمعه۱۶ خرداد ۱۳۹۹۰۴ : ۳۳ : ۰۶۰۶ : ۱۰ : ۴۳۱۳ : ۱۳ : ۵۳۲۰ : ۱۷ : ۱۴۲۰ : ۳۵ : ۴۵۰۰ : ۲۵ : ۰۱
شنبه۱۷ خرداد ۱۳۹۹۰۴ : ۳۲ : ۴۹۰۶ : ۱۰ : ۳۶۱۳ : ۱۴ : ۰۴۲۰ : ۱۷ : ۴۳۲۰ : ۳۶ : ۱۵۰۰ : ۲۵ : ۰۸
یکشنبه۱۸ خرداد ۱۳۹۹۰۴ : ۳۲ : ۳۳۰۶ : ۱۰ : ۳۰۱۳ : ۱۴ : ۱۶۲۰ : ۱۸ : ۱۱۲۰ : ۳۶ : ۴۴۰۰ : ۲۵ : ۱۵
دوشنبه۱۹ خرداد ۱۳۹۹۰۴ : ۳۲ : ۲۰۰۶ : ۱۰ : ۲۶۱۳ : ۱۴ : ۲۷۲۰ : ۱۸ : ۳۸۲۰ : ۳۷ : ۱۲۰۰ : ۲۵ : ۲۳
سه شنبه۲۰ خرداد ۱۳۹۹۰۴ : ۳۲ : ۰۹۰۶ : ۱۰ : ۲۳۱۳ : ۱۴ : ۳۹۲۰ : ۱۹ : ۰۴۲۰ : ۳۷ : ۳۹۰۰ : ۲۵ : ۳۲
چهارشنبه۲۱ خرداد ۱۳۹۹۰۴ : ۳۲ : ۰۰۰۶ : ۱۰ : ۲۱۱۳ : ۱۴ : ۵۱۲۰ : ۱۹ : ۲۹۲۰ : ۳۸ : ۰۵۰۰ : ۲۵ : ۴۱
پنج شنبه۲۲ خرداد ۱۳۹۹۰۴ : ۳۱ : ۵۳۰۶ : ۱۰ : ۲۱۱۳ : ۱۵ : ۰۴۲۰ : ۱۹ : ۵۳۲۰ : ۳۸ : ۳۰۰۰ : ۲۵ : ۵۰
جمعه۲۳ خرداد ۱۳۹۹۰۴ : ۳۱ : ۴۸۰۶ : ۱۰ : ۲۲۱۳ : ۱۵ : ۱۶۲۰ : ۲۰ : ۱۶۲۰ : ۳۸ : ۵۳۰۰ : ۲۶ : ۰۰
شنبه۲۴ خرداد ۱۳۹۹۰۴ : ۳۱ : ۴۵۰۶ : ۱۰ : ۲۵۱۳ : ۱۵ : ۲۹۲۰ : ۲۰ : ۳۸۲۰ : ۳۹ : ۱۶۰۰ : ۲۶ : ۱۱
یکشنبه۲۵ خرداد ۱۳۹۹۰۴ : ۳۱ : ۴۴۰۶ : ۱۰ : ۲۹۱۳ : ۱۵ : ۴۱۲۰ : ۲۰ : ۵۹۲۰ : ۳۹ : ۳۷۰۰ : ۲۶ : ۲۲
دوشنبه۲۶ خرداد ۱۳۹۹۰۴ : ۳۱ : ۴۵۰۶ : ۱۰ : ۳۴۱۳ : ۱۵ : ۵۴۲۰ : ۲۱ : ۱۸۲۰ : ۳۹ : ۵۷۰۰ : ۲۶ : ۳۳
سه شنبه۲۷ خرداد ۱۳۹۹۰۴ : ۳۱ : ۴۸۰۶ : ۱۰ : ۴۱۱۳ : ۱۶ : ۰۷۲۰ : ۲۱ : ۳۷۲۰ : ۴۰ : ۱۶۰۰ : ۲۶ : ۴۵
چهارشنبه۲۸ خرداد ۱۳۹۹۰۴ : ۳۱ : ۵۳۰۶ : ۱۰ : ۴۹۱۳ : ۱۶ : ۲۰۲۰ : ۲۱ : ۵۴۲۰ : ۴۰ : ۳۴۰۰ : ۲۶ : ۵۷
پنج شنبه۲۹ خرداد ۱۳۹۹۰۴ : ۳۲ : ۰۰۰۶ : ۱۰ : ۵۸۱۳ : ۱۶ : ۳۳۲۰ : ۲۲ : ۱۰۲۰ : ۴۰ : ۵۰۰۰ : ۲۷ : ۰۹
جمعه۳۰ خرداد ۱۳۹۹۰۴ : ۳۲ : ۰۹۰۶ : ۱۱ : ۰۹۱۳ : ۱۶ : ۴۶۲۰ : ۲۲ : ۲۵۲۰ : ۴۱ : ۰۵۰۰ : ۲۷ : ۲۲
شنبه۳۱ خرداد ۱۳۹۹۰۴ : ۳۲ : ۲۰۰۶ : ۱۱ : ۲۱۱۳ : ۱۶ : ۵۹۲۰ : ۲۲ : ۳۸۲۰ : ۴۱ : ۱۸۰۰ : ۲۷ : ۳۵